Voor een rustige plek midden in de natuur!

Contact en voorwaarden

Woonboerderij Salland is een ruime, recent verbouwde woonboerderij met een royale woonkamer, zeven slaapkamers en twee badkamers. Het huis ligt midden op het Sallandse platteland nabij het nationaal park "De Sallandse Heuvelrug". De boerderij is ingericht voor groepen tot 25 personen personen(inclusief drie kinderen)  en is in overleg zowel te huur voor weekenden, midweken als volle weken.

Buiten de feestdagen begint een weekend bij ons gewoonlijk op vrijdagmiddag 15.00 uur en duurt tot zondagavond 18.00 uur of maandagochtend 10.00 uur.

Voor nadere informatie of reserveringen mag u ons ook gerust bellen. We zijn tot `s avonds 22.30 uur bereikbaar.

 

Inlichtingen / reserveringen:
Familie Slootman
Ridderspoor 5
7621 AS BORNE
Tel. 074-2672026
woonboerderijsalland@live.nl

Onderstaande Algemene voorwaarden woonboerderij Salland zijn van toepassing.


Algemene voorwaarden  verhuur groepsaccommodatie woonboerderij Salland

1.      De verhuur van de groepsaccommodatie vindt plaats op basis van recreatieve en/of zakelijke doeleinden.

2.      De contactpersoon met wie de overeenkomst wordt besproken en/of aangegaan is de contractant voor de gehele groep gedurende de gehele periode (inclusief derhalve de voor- en na-periode). Deze contactpersoon is verantwoordelijk dat hij/zij handelt met instemming van alle groepsleden. Door het sluiten van de overeenkomst wordt geacht dat de voorwaarden bij alle verblijvende groepsleden bekend en geaccepteerd zijn.  

3.      De overeenkomst wordt via een “Bevestiging Reservering” naar de contractant bevestigd. Tenzij anders via de bevestiging overeengekomen vindt de eerste aanbetaling plaats binnen twee weken na de aangegeven datum op de bevestiging. Met het doen van de eerste aanbetaling wordt de volledige overeenkomst in werking gesteld. Na deze twee weken is de annuleringsregeling Artikel 6. van toepassing. Ook de restantbetaling is daarmee derhalve verplicht.

4.      Het totaal verschuldigde bedrag dient uiterlijk op de op bevestiging reservering genoemde datum (drie weken voor aankomst) betaald te zijn. Indien dit niet is gebeurd kan de toegang van de contractant en de groepsleden tot de groepsaccommodatie worden ontzegd. Onverminderd blijft het totaal verschuldigde bedrag, zoals op de bevestiging reservering aangegeven staat, dat door contractant betaald moet worden.

5.      De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de huisregels na te leven. Hij/zij draagt er zorg voor dat alle groepsleden de overeenkomst en de huisregels naleven. Schade als gevolg van het niet naleven van de huisregels zal worden doorberekend. Speciale aandacht voor veiligheid en overlast. Branden buiten de vast opgestelde plaats van de vuurkorf is absoluut verboden. Er zal minimaal 50 euro voor in rekening gebracht worden plus de gevolgschade daarvan, zoals brand, reiniging en de brandmeldinstallatie-kosten.

6.      De contactpersoon/contractant blijft tijdens het verblijf altijd telefonisch bereikbaar op het bij reservering
aangegeven nummer.

7.      Het verblijf geschiedt op eigen risico.

8.      De contractant/groep is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een reis/annuleringsverzekering.

9.      Annuleringen geschieden volgens de algemene voorwaarden.

10.    Omwille van de veiligheid, toezicht en naleving van wet- en regelgeving is buiten camerabewaking verplicht aanwezig. Het is een vast onderdeel van de verhuurvoorwaarden. Het afdekken van een camera is op geen enkele wijze toegestaan.

11.    Kleine schades zullen eventueel worden verrekend met de borg. Grotere schades worden via de contactpersoon/contractant verhaald.

12.    Aanvullend, enkel voor zover niet bepalend door deze algemene voorwaarden woonboerderij Salland zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van groepsaccommodaties.
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
b. ondernemer: de organisatie die de groeps-accommodatie aan de contractant ter beschikking stelt;
c. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
d. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie te verblijven;
e. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie.
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
h. informatie en/of huisregels: schriftelijk of elektronisch beschikbare gegevens en/of regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de groepsaccommodatie
i. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.


Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en huisregels na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de huisregels naleven.
3. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van alle groepsleden deze overeenkomst aangaat.
4. De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en Prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lasten-verzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de
groepsaccommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke herinnering, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de herinnering niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
- Bij annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden, anders dan de directe groepsleden die de reservering zijn aangegaan, van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant
De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrecht-matige daad
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/bederven;
c. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
2. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
3. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en Regelgeving
1. De ondernemer zorgt er voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan de milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de groepsaccommodatie worden gesteld.
2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groeps-accommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en Aanleg
1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie in voldoende staat van onderhoud te houden.
2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, te branden, vuur te stoken of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het direct gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen.
5. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen.  
6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.

Artikel 13: Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.


Contactformulier

Naam: *
Telefoon:
E-mail:
Betreft: *
Uw bericht: *
   * Verplicht in te vullen.